• Google Partner

Blog

Bannerová reklama

Bannerová reklama

Banner (anglicky „prápor“, „plagát“, po slovensky sa niekedy označuje ako reklamný prúžok) je druh reklamy používaný na web stránkach, či v aplikáciách. Jedná sa o spravidla obdĺžnikový obrázok či animáciu, prípadne interaktívnu grafiku zobrazenú najčastejšie v blízkosti okraja obrazovky. Bannery tvoria stále jednu z častých foriem reklamy na internete.


Pôvodne boli bannery tvorené statickým obrázkom či animáciou (typicky vo formáte .gif (s podporou animácie) alebo statický .jpeg), neskôr sa tiež rozšíril formát o kombináciu s HTML alebo JavaScriptovým kódom umožňujúcim dynamické načítanie obsahu alebo interakciu s užívateľom (typicky pre formuláre). Týmto rozšíreným formátom kombinujúcim grafiku a kód sa hovorí richmedia a zahŕňa aj špecifické grafické formáty púšťané v prehliadači pomocou pluginov. Najznámejším takýmto špecifickým formátom je Flash od spoločnosti Adobe (pôvodne išlo o produkt Macromedie), ktorý umožňuje istú mieru interaktivity – reakcie na pohyb myšou nad bannerom, použitie zvukov, videa, 3D grafiky a pod.

Platba reklamy

Postupne sa vyvinulo mnoho rôznych modelov platby za internetovú reklamu vo forme bannerov. Najstarší a základný spôsob predaja a platieb je za počet impresií - zobrazenie banneru v stránke alebo stránkach. Ceny sú uvádzané v jednotkách tisíc zobrazení (načítanie v prehliadači návštevníkom pri bežnom používaní) a táto jednotka je označovaná ako CPT (cost per thousand – cena za tisíc). Tento spôsob vyžaduje použitie plánovacieho reklamného systému na strane obsahového servera, ktorý zaisťuje optimálne rozloženie zobrazenia v zadanom množstve a naproti tomu ponúka najefektívnejšie využitie dostupného počtu zobrazovaní na stránkach obsahového servera.

 

Inou možnosťou je platba za určité konkrétne umiestnenie v stránke alebo časti webu na určitú fixnú dobu; obchodne označované ako sponzorstvo (sponsorship). Tento spôsob je vhodný v prípadoch, keď nie je k dispozícii plánovací reklamný systém na strane obsahového servera. Obchodne sa používa aj na obsah, ktorý nie je a nebude iným spôsobom využívaný (takto platené zobrazovanie je v danom čase exkluzívne).

 

Ďalšou možnosťou je platba za uskutočnené kliknutie, kedy k platbe dochádza až po vyhodnotení za určité obdobie. Tento spôsob má blízko obchodného modelu kontextovej reklamy. Variáciou tohto spôsobu je provízna platba z uskutočnených objednávok (presmerovaný návštevník po kliknutí na banner vykoná objednávku, prípadne vykoná objednávku do určitého času, napríklad mesiac) alebo kombináciou s províznou platbou a platbou za kliknutie prípadne kombináciou platbou za kliknutie a fixným paušálom za počet zobrazení.

Reakcie na bannery

Bannery ako jedna z prvých a najznámejších foriem internetovej reklamy boli už od svojho vzniku terčom nesúhlasu internetových užívateľov. Sama reklama na webe bola obzvlášť v počiatkoch webov chápaná ako neprijateľná komercializácia „čistého“ projektu, obzvlášť animované bannery potom boli kritizované za to, že rozptyľujú a zhoršujú pohodlie užívateľov. Dnešné interaktívne formy reklamy potom dokonca môžu prekážať pri čítaní stránok (a niekedy je používateľ napr. nútený ich zavrieť kliknutím na správne miesto).

 

U klasických bannerov bol neskôr objavený jav známy ako banner blindness („bannerová slepota“), kedy sa zistilo, že používatelia prakticky ignorujú informácie poskytované vo forme grafických bannerových rozmerov na štandardných miestach. Tento jav mal vysvetliť pokles úspešnosti bannerov meraných pomerom klikov k počtu zobrazení. Takto meraná úspešnosť je priamo úmerná vyspelosti a skúsenosti návštevníkov internetu, kedy spočiatku na vysokej úspešnosti mal podiel raketový nástup nových užívateľov a rastúci obsah internetových stránok s nie celkom komerčným zameraním, v súčasnosti je v dlhodobom meraní úspešnosť meraná v rozsiahlych reklamných systémoch konštantná. Aj z dôvodu tohto javu sa postupne objavili rôzne veľkosti a formy internetovej reklamy. Niektoré smerovali k zmenám umiestnenia v pozícii stránky (kontextová reklama pod textom alebo medzi odsekmi textu) alebo správaniu (reklama „rotujúca“ z podkladového rozmeru a krátkodobo prekrývajúca obsah). Iné zvyšovanie rozmerov reklamy alebo naopak na redukciu formy (textová reklama).

Postupne sa tiež objavili rôzne nástroje, ktoré umožňujú reklamu filtrovať - ​​používateľa od nej úplne izolovať. Tieto nástroje majú najčastejšie podobu proxy serverov či pluginov do prehliadačov. Zvlášť niektorí prevádzkovatelia internetových serverov však používanie takýchto nástrojov považujú za neférové ​​a neprezieravé, pretože poskytovatelia služieb a tvorcovia obsahu (redaktori) sú financovaní práve pomocou príjmov z reklamy a bez tejto reklamy im hrozí zánik.

Štandardy

Používanie reklamy na štandardnom obsahu je regulované profesijnými a odborovými združeniami a zväzmi, ktoré definujú technické parametre a prijateľné používanie a správanie reklám. V Slovenskej republike je týmto profesným združením Rada pre reklamu.