Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa považujú za všeobecné podmienky dodávateľa služieb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom, ktorým je ROI index, s.r.o., IČO: 52808297, DIČ: 2121160965, IČ DPH: SK2121160965, podľa §4, so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 142562/B (ďalej len „dodávateľ“). Bankové spojenie na dodávateľa je v tvare IBAN: SK81 0900 0000 0051 6773 8923.

2. Zmluvou je dokument uzatvorený medzi objednávateľom a dodávateľom o vytvorení reklamnej kampane. Zmluva má elektronickú podobu. Podľa povahy veci sa za zmluvu považujú VOP. Zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená momentom doručenia objednávky objednávateľa formou súhlasu s individuálnou ponukou emailom k dodávateľovi a uhradením ceny diela.

3. Špecifikácia reklamnej kampane (ďalej len „špecifikácia“) sa vzťahuje na grafickú a funkčnú (technickú) špecifikáciu, ktorú si objednávateľ objednal prostredníctvom www.roi-index.com a odoslal emailom dodávateľovi.

4. PPC systém – Google ads, Bing Ads, Facebook ads, Yandex ads, LinkedIn ads, Amazon ads
Online nástroje – SEO nástroje, analytické nástroje
URL – internetová adresa
Zoznam služieb – Reklamné kampane, pod pojmom reklamné kampane sa rozumie zoznam všetkých služieb na www.roi-index.com.

5. Objednávateľom je právnická alebo fyzická osoba uvedená ako objednávateľ v elektronickej objednávke alebo emaily.

6. Odovzdaním a prevzatím reklamnej kampane od dodávateľa k objednávateľovi sa rozumie spracovanie reklamnej kampane v danom PPC systéme od objednávateľa a pod.

 

II. Predmet zmluvy


1. Predmetom zmluvy je zhotovenie reklamnej kampane na základe špecifikácie, ktorú si môže zvoliť sám objednávateľ podľa možností a kritérií priamo na www.roi-index.com.

2. Reklamné kampane sa považujú za správne vytvorené, ak sú v súlade s obchodnými cieľmi a špecifikáciami, ktoré zadal sám objednávateľ dodávateľovi riadne a včas.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za reklamné kampane cenu stanovenú na základe individuálnej ponuke.


III. Plnenia a lehoty


1. Uzatvorenie zmluvy o vytvorení, správe reklamných kampaní. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje požiadavky na obchodné ciele reklamných kampaní. Oznámením požiadaviek sa rozumie elektronická špecifikácia, cieľovej lokality, cieľovej skupiny, profil bežného zákazníka, veková kategória, pohlavie ktoré objednávateľ dodá na základe svojej oblasti podnikania a odoslanie dodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy odoslať dodávateľovi všetky materiály, ktoré požaduje umiestniť v rámci svojej reklamnej kampane, t.j. najmä všetky texty, obrázky produktov, logo a podobne.

2. Dodávateľ navrhne reklamné kampane v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy. Počiatkom počítania lehoty je zaplatenie diela. Objednávateľ je povinný dielo od dodávateľa riadne prevziať. Odovzdaním diela sa rozumie spracovanie hotovej reklamnej kampane dodávateľom v PPC systéme priamo v účte objednávateľa a pod.

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetky potrebné materiály potrebné na vytvorenie reklamných kampaní. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť podklady na vytvorenie reklamných kampaní, ktorých obsah je neetický alebo je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ dodá dielo s obsahom takých materiálov, ktoré v stanovenej lehote obdržal od objednávateľa. V prípade nečinnosti objednávateľa je reklamná kampaň považovaná uplynutím tejto lehoty za riadne zhotovenou podľa zmluvy.

4. Ak dodávateľ nedodrží lehotu na dodanie diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zľavu z ceny diela 10%. Toto neplatí, ak bolo príčinou nedodržania lehoty nesplnenie povinnosti zo strany objednávateľa, t.j. najmä nedostatočná súčinnosť objednávateľa alebo vis major, t.j. zásah vyššej moci.

5. Okamihom prevzatia reklamných kampaní alebo márneho uplynutia 14 dňovej lehoty prechádza vlastníctvo diela na objednávateľa.

6. Objednávateľ je najmä povinný: prevziať objednané dielo, zaplatiť za dielo cenu v dohodnutej lehote splatnosti a nepoškodzovať dobré obchodné meno dodávateľa.

7. Dodávateľ má právo na dodanie diela v množstve a kvalite podľa požiadaviek objednávateľa v závislosti na dodaných materiáloch od objednávateľa dodávateľovi.


IV. Súčinnosť objednávateľa a dodávateľa


1. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi riadnu spoluprácu pri zadávaní kritérií reklamných kampaní, najmä však je povinný poskytnúť všetky podklady na tvorbu reklamných kampaní, ako sú texty, grafické podklady, prístupové údaje, fotografie produktov atď. Podklady prijíma objednávateľ i dodávateľ iba v elektronickej podobe.

2. Objednávateľ súhlasom s VOP súhlasí aj s podmienkami a uzatvorením zmluvy o dielo.


V. Cena diela a platobné podmienky


1. Cena diela, resp. cena reklamných kampaní je uvedená individuálnou ponukou, ktorý si objednávateľ objednáva. Cena je stanovená konečná. Dodávateľ je platiteľom DPH.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 100% ceny diela vopred, t.j. najneskôr pri objednaní diela.

3. Zhotoviteľ vystaví po uzatvorení zmluvy alebo po uplynutí 14 dňovej lehoty daňový doklad, faktúru pre objednávateľa.


VI. Zodpovednosť za vady diela


1. Zodpovednosť za vady sa vzťahuje výhradne na funkčnosť reklamných kampaní a je dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jej odovzdania od dodávateľa objednávateľovi.

2. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku zásahu tretej osoby do diela po jeho odovzdaní. Objednávateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté v súvislosti so závadami kde je dielo umiestnené bez ohľadu na ich pôvod.

3. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené konaním objednávateľa spočívajúcimi najmä v nesprávnom používaní reklamných kampaní, nedodržiavaním VOP alebo neoprávneným zásahom do reklamných kampaní priamo objednávateľom alebo treťou osobou.

4. Reklamáciu vád je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa bezodkladne po tom, čo ich zistí. Ak dodávateľ uzná, že dielo má vady za ktoré tento zodpovedá, je povinný ich odstrániť v primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom.


VII. Zodpovednosť za škodu


1. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú konaním alebo opomenutím konania objednávateľa alebo tretích osôb, najmä nesprávnou obsluhou reklamných kampaní, nedostatočným nastavením hesla bezpečnosti, nedodržaním VOP, alebo neoprávneným zásahom do reklamných kampaní alebo porušením práv tretích osôb. Dodávateľ ďalej neodpovedá na škodu spôsobenou aplikáciou tretích osôb.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že celková škoda, ktorá môže vzniknúť z porušenia zmluvy alebo platného ustanovenia právnych predpisov súvisiacich s touto zmluvou, nepresiahne sumu zodpovedajúcu cene diela, reklamnej kampane.


VIII. Odstúpenie od zmluvy


1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa objednávateľ dostal do platobnej neschopnosti alebo, ak objednávateľ svojou činnosťou podstatne porušuje zmluvu alebo, ak objednávateľ zhotoviteľovi neposkytol potrebnú súčinnosť. V týchto prípadoch je dodávateľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov na zhotovenie reklamných kampaní. Objednávateľ súhlasí, že v prípadoch, kedy je dodávateľ oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov, t.j. nákladov na zhotovenie reklamných kampaní sa ako náhrada stanovuje zaplatená záloha.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ bez zavinenia objednávateľa je v omeškaní podľa zmluvy a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy.


IX. Práva z duševného vlastníctva a majetkové práva


1. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený nakladať so všetkými majetkovými právami a právami duševného vlastníctva vzťahujúcimi sa na technické a grafické riešenie reklamných kampaní. Dodávateľovi hlavne prináležia práva duševného vlastníctva týkajúce sa grafického vzhľadu (dizajn vzhľadu reklamných kampaní).

2. Zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a objednávateľom sa vzťahuje iba na jednu reklamnú kampaň. Kopírovanie reklamnej kampane na iný subjekt a/alebo cieľovú url je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa.


X. Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany spolu komunikujú najmä elektronicky, prípadne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (ďalej len „pošta“). Zmluvné strany môžu komunikovať telefonicky alebo ústne, avšak takto uplatnené nároky nemôžu byť považované za riadne uplatnené nároky podľa zmluvy. V pochybnostiach sa má za to, že e-mailová správa bola doručená dňom jej odoslania a poštová zásielka odo dňa jej riadneho doručenia respektíve uplynutia úložnej doby na pošte.

2. Všetky platby podľa zmluvy budú uhradené na účet dodávateľa uvedený v čl. 1 VOP. Platby podľa zmluvy budú považované za správne zaplatené pripísaním sumy na účet oprávnenej strany.

3. Zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadia VOP. Vo veciach neupravených VOP sa riadia právne vzťahy medzi stranami podľa slovenského právneho poriadku, najmä obchodného zákonníka a Zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zmluvného vzťahu sa považujú všetky informácie, ktoré si strany navzájom vymenili ako dôverné, najmä informácie obchodného tajomstva, know-how alebo dôverné informácie tretích osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú ani nezverejnia dôverné informácie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

5. Dodávateľ je oprávnený používať meno zákazníckeho loga vo svojich prezentáciách, marketingových materiáloch a zoznamoch zákazníkov. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoslaním objednávky formou emailu dodávateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na ich zmluvný vzťah uzatvorený emailom, ktorý prevádzkuje dodávateľ, na základe ktorej dodávateľ dodá dielo objednávateľovi (ďalej len „zmluva o dielo“) a na všetky vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii diela.

Zmluva a VOP sa riadia ustanoveniami slovenského právneho systému.


Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 29. januára 2021.